Hírek - Online   
KMKF Plenáris ülés (2013. december 6.)
Állásfoglalás

 

A KMKF 2013. december 6-i plenáris ülésének

 

Á l l á s f o g l a l á s a

- A KMKF üdvözli, hogy a honosítási és visszahonosítási folyamat révén immár 540 ezer honfitársunkkal, közülük 500 ezer esküt tett magyar állampolgárral bővült a magyar politikai nemzet.

- A KMKF üdvözli, hogy az Országgyűlés 2012 novemberében elfogadta a választójogi törvény módosítását.

- A KMKF tagjainak meggyőződése, hogy a külhoni magyar állampolgárok részvétele a magyarországi választásokon teljessé teszi a magyarság közjogi egységét.

- A KMKF fontos feladatnak tekinti, hogy a külhoni magyar állampolgárokat minél nagyobb mértékben és minél eredményesebben szólítsák meg a magyarországi parlamenti választáson való részvétel érdekében. Ezért a KMKF tagjai megállapodnak, hogy részt vesznek a külhoni magyar állampolgárok megfelelő tájékoztatásában, a regisztráció folyamatának segítésében. A közjogi egység akkor válhat teljessé, ha a közügyek alakítása is közösen történik, hiszen a magyar nemzet jövőjének alakításában minden nemzettársunk szava számít.

- A KMKF kifejezi reményét, hogy a 2014 májusában sorra kerülő európai parlamenti választások után az erdélyi és felvidéki magyar képviselet megőrzi, illetve erősíti jelenlétét, és a Magyarországról mandátumot nyerő új képviselők is valamennyien az egységes magyar nemzet eszméjének szolgálatát tartják majd szem előtt.

- A KMKF üdvözli az erdélyi magyar érdekképviseleti szervezetek egységes fellépését a Székelyek Nagy Menetelésének megszervezésében és lebonyolításában. Az autonómia melletti ezen kiállást a közvetlen demokrácia fontos, példaértékű eszközének tartja.

- A KMKF értetlenül áll a nemzeti kisebbségekre vonatkozó európai polgári kezdeményezések Európai Bizottság által történt elutasítása előtt, hiszen az őshonos nemzeti közösségek jogainak érvényesítése az európai demokratikus jogrendszer elidegeníthetetlen része. Egyben kifejezi reményét, hogy a hasonló kezdeményezéseket az EU a jövőben befogadja.

- A KMKF fontosnak tartja az RMDSZ által a román parlamentben támogatott decentralizációs törvényt. Úgy véli, minden olyan intézkedés, amely a szubszidiaritás elvét követi, üdvözlendő, és hozzájárul az erdélyi magyar közösség megmaradásához, szülőföldön való boldogulásához. Amennyiben pénzügyi forrásokat is rendelnek a decentralizált intézmények mellé, a helyi önkormányzatok erősebbek lesznek, nagyobb hatáskörökkel rendelkeznek, és a döntések közelebb kerülnek a helyi közösségekhez.

- A KMKF elfogadhatatlannak tart minden olyan romániai területi és közigazgatási átalakítással kapcsolatos tervet, amely nem tartja tiszteletben a történelmi régiókat, hátrányosan érinti az erdélyi magyar közösséget és ellentmond az európai előírásoknak.

- A KMKF támogatja a romániai magyar közösség azon törekvéseit, hogy nemzeti és közösségi szimbólumait, anyanyelvét szabadon használhassa, ugyanakkor tiltakozik a román hatóságok jogkorlátozó intézkedései ellen.

- A KMKF tagjai tiltakozásuknak adnak hangot minden olyan törekvéssel szemben, amely a jogerősen visszaszolgáltatott egyházi és közösségi ingatlanok visszaállamosítására irányul.

- A KMKF aggodalommal veszi tudomásul, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem önálló magyar tagozatának megalakítása kapcsán kialakult vita továbbra sem rendeződött. Ezért felkéri a Román Kormányt, hogy érvényesítse a tanügyi törvényben előírt rendelkezéseket a magyar tagozat létrehozása érdekében.

- A KMKF aggodalommal követi a romániai igazságszolgáltatás intézményein keresztül történő jogfosztásokat. Nagy Zsolt, Markó Attila és mások ügyében hozott ítéletek, illetve eljárások mindegyike politikai indíttatású, ártatlan magyar emberek meghurcoltatását eredményezi. A KMKF szolidáris az ő ügyükkel és felhívja a nemzetközi közvélemény figyelmét ezekre az igazságtalanságokra.

- A Romániában sorra kerülő alkotmánymódosítás kérdésében a KMKF szolidaritásáról és támogatásáról biztosítja az erdélyi magyar nemzeti közösséget minden olyan kérdésben, amely a nemzeti identitást, a közösségi és nyelvi jogokat, a kulturális és vallási értékeket illeti. Támogatja továbbá az elkobzott egyházi és közösségi vagyonok visszaszolgáltatását.

- A KMKF megütközéssel értesült arról, hogy Tőkés Lászlótól, a román miniszterelnök a Románia Csillaga érdemrend visszavonását kezdeményezte. Ezért a KMKF tagjai – a Nemzeti összetartozás bizottsága, az Európai Parlament és más nemzeti parlamentek egyes tagjaihoz hasonlóan – támogatásukról biztosítják Tőkés Lászlót ebben az ügyben.

- A KMKF felkéri a magyar kormányt, hogy a magyar-szlovák kétoldalú találkozók során kiemelt naprendi pontokként kezelje a magyar állampolgársággal kapcsolatos vitás kérdéseket és a vitatott Beneš-dekrétumok ügyét. Ezzel kapcsolatban figyelemmel kíséri az Európai Parlamentben a dekrétumok eltörlése ügyében beadott civil hátterű petíciót.

- A KMKF üdvözli, hogy a szlovákiai regionális választásokon megerősödött a magyar érdekképviselet. Aggódva szemléli ugyanakkor, hogy a felelős politikai hozzáállás hiánya miatt Besztercebánya megyében szélsőséges, idegengyűlölő, magyarellenes megyefőnököt választottak meg.

- A KMKF elfogadhatatlannak tartja a Szlovák Köztársaság közoktatási törvényének azon módosítását, amely számos magyar tannyelvű oktatási intézmény megszűntetését okozhatja.

- A KMKF üdvözli, hogy a Magyar Közösség Pártja saját, magyar köztársasági elnökjelöltet indít a választásokon Szlovákiában.

- A KMKF üdvözli Szerbiának az Európai Unióhoz való csatlakozás érdekében tett erőfeszítéseit és eddig elért eredményeit, egyúttal reményének ad hangot, hogy a csatlakozási tárgyalások során kiemelt figyelmet fordít a kisebbségvédelem területére vonatkozó nemzetközi normákra, és azokat fokozott körültekintéssel építi be jogrendjébe. Elvárja továbbá, hogy a nemzetiségi és kisebbségi jogok gyakorlati megvalósulása zökkenőmentesen történjen.

- A KMKF aggodalmát fejezi ki a Nemzeti Tanácsokról szóló törvény alkotmánybírósági felülvizsgálata miatt, és bízik abban, hogy a testület döntése nem jelent majd visszalépést az eddig kivívott közösségi jogok tekintetében. A nemzeti tanácsokat szabályozó törvény várható módosításaival kapcsolatban hasonlóképpen elvárja, hogy a törvénymódosítás ne korlátozza a nemzeti tanácsok jelenlegi hatásköreit, a választási szabályok pedig szavatolják, hogy a Magyar Nemzeti Tanács, a plurális politikai demokrácia vívmányaival összhangban, reprezentatív módon képviselhesse a vajdasági magyarokat.

A KMKF aggodalmának ad hangot a szerbiai rehabilitációs és vagyon-visszaszármaztatási folyamat során tapasztalható problémák miatt. Tekintettel arra, hogy a vagyon-visszaszármaztatásra vonatkozó kérelmek benyújtási határideje 2014. március 1-jén lejár, szorgalmazza az eljárások felgyorsítását.

- A KMKF üdvözli, hogy 2013. június 26-án a magyar és a szerb államelnökök közös főhajtással emlékeztek meg a második világháború során elhunyt ártatlan magyar és szerb áldozatokról. Fontos előrelépésnek tekintik a Szerb Képviselőház által 2013. június 22-én elfogadott, az 1944-45-ös vérengzéseket elítélő nyilatkozatot, de szorgalmazza a kollektív bűnösséget hatályon kívül helyező kormányhatározat mielőbbi elfogadását is.

- A KMKF üdvözli azokat a lépéseket, amelyekkel a Vajdasági Magyar Szövetség az új magyar állampolgárok tájékoztatását segíti a regisztráció folyamatában. Ugyanakkor méltatlannak tartja azokat a támadásokat, amelyek e közreműködés miatt érik a szervezetet. Felhívja a figyelmet arra, hogy közös felelősség a választópolgárok pontos, hiteles, széleskörű tájékoztatása és a regisztráció folyamatának támogatása.

- A KMKF kifejezi reményét, hogy Ukrajna megtorpanása az európai integrációs folyamatban csupán átmeneti, és az ország vezetése visszatalál arra az európai útra, amelyen a kárpátaljai magyar lakosság nagy többsége is haladni kíván. A KMKF kijelenti, hogy továbbra is támogatja a magyar többségű választókerület visszaállítását, a tiszamenti magyar többségű járás kialakítását és az önálló magyar tanfelügyelet megteremtését Kárpátalján.

- A KMKF üdvözli Horvátország EU-s csatlakozását, annak a reményében, hogy egy újabb taggal bővül a kisebbségi jogokat maradéktalanul alkalmazó tagállamok sora.

- A KMKF nyugtázza a szlovéniai magyar nemzetiségi parlamenti képviselő és a MMÖNK tájékoztatását, miszerint a muravidéki magyar szervezetek és intézmények intenzíven tevékenykednek a kis lélekszámú közösség megmaradásáért, anyanyelvi, kulturális és egyéb nemzeti vonatkozású ismérvei megőrzéséért. Az állami intézményekkel és a helyi szervekkel kialakított kapcsolatrendszerük jó, az anyaországi együttműködés példaértékűnek tekinthető, amit a tervezett lendvai konzulátus megnyitása még intenzívebbé tehet. Sajnos az utóbbi években, feltehetően a megromlott szlovéniai gazdasági-pénzügyi helyzet előidézte szociális feszültség miatt is, a Muravidéken manapság gyakran találkozunk magyarellenes gyűlöletbeszéddel és feszültségkeltéssel, amit eddig még nem sikerült megfékezni. Szerencsére a súlyos válság a magyar nemzetiségi intézményrendszer működését közvetlenül nem veszélyezteti, a szlovén kormány a jövő évi költségvetést illetően is korrekt hozzáállást tanúsított. Az anyaországból érkező támogatások is rendkívül fontosak, ami nélkül a közösség megmaradási küzdelme ma már elképzelhetetlen. A kétnyelvű ügykezelés terén, a törvényekben rögzített kisebbségvédelmi lefedettség ellenére, sajnos továbbra is sok a hiányosság és a következetlenség, ezért a muravidéki magyar közösség egyik legfontosabb célja a biztosított jogok gyakorlati megvalósítására összpontosító általános nemzetiségi törvény mielőbbi elfogadása.

 

Budapest, 2013. december 6.

  

KÖNYV


AJÁNLÓ


AKTUÁLIS
Statútum
A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának Statútuma
A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) 2006. szeptember 8-án alkotott és 2009. szeptember 11-én módosított Statútumának kiegészítése.
Tovább


KIEMELT HÍR
Plenáris Ülés állásfoglalása
A KMKF 2011. március 11-i Plenáris Ülésének állásfoglalása
Tovább

KÉPGALÉRIA
Plenáris ülés
2013. február 15.

DOKUMENTUMOK

ASSZIMILÁCIÓS FOLYAMATOK
AZ ERDÉLYI, FELVIDÉKI, KÁRPÁTALJAI ÉS VAJDASÁGI MAGYARSÁG KÖRÉBEN
1996-2011
 


ÉRTÉKREND ÉS ÉLETMÓD VÁLTOZÁSOK
AZ ERDÉLYI, FELVIDÉKI, KÁRPÁTALJAI ÉS VAJDASÁGI MAGYARSÁG KÖRÉBEN
1997-2011
 

A kutatási dokumentációk bármely adatának további felhasználásához az Országgyűlés Hivatala, valamint a B-Fókusz Intézet hozzájárulása szükséges.


 
 
info@kmkf.hu Impresszum | Archivum | Linkgyűjtemény info@kmkf.hu